Vklass användarvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan beställaren och leverantören med avseende på abonnemang på Vklass och därtill hörande tilläggstjänster.

1.2 Abonnenten är ansvarig för alla användare som ingår i dennes organisation och deras handhavande i Vklass.

1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av beställaren till ytterligare part.

2. Omfattning

2.1 Genom detta avtal upplåts rätten att nyttja Vklass som ett abonnemang.

3. Rättigheter

3.1 Beställaren erhåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt till att utnyttja Vklass som tjänst under avtalsperioden.

3.2 Produkten får endast brukas inom beställarens organisation och får inte användas eller tillhandahållas så att den kan nyttjas av utomstående personer eller företag.

3.3 Produkter som tillförts av leverantören får inte vidareöverlåtas vare sig i befintligt skick eller som del i annan produkt, om inte leverantören lämnat medgivande till detta.

4. Leverans

4.1 Leverans sker enligt Huvudavtalet.

4.2 Beställaren svarar för att andra produkter eller hjälpmedel hos beställaren senast då leveransen påbörjas anpassats för att fungera tillsammans med Vklass.

4.3 Beställaren svarar för att leverantören ges tillgång till den utrustning som behövs för installation samt att anpassningar och annan programvaruinstallation som är nödvändiga för  att Vklass skall fungera har gjorts enligt leverantörens önskemål.

4.4 Tilläggsbeställningar eller anpassningar på grund av att systemet hos beställaren inte är anpassat enligt leverantörens önskemål debiteras löpande enligt vid tiden för arbetet gällande timpris hos leverantören.

5. Abonnemang

5.1 Vilka specifika tjänster och antal användare som ingår i abonnemanget anges i separat orderbekräftelse/faktura.

5.2 Support anges i Huvudavtalet eller till detta bifogat supportavtal.

6. Avtalstid

6.1 Abonnemangets längd anges i Huvudavtalet, om ej annan abonnemangstid uttryckligen avtalats.

6.2 Abonnemanget kan sägas upp enligt Allmänna villkor. Uppsägning skall ske skriftligen.

6.3 Vid driftavbrott återbetalas avgift motsvarande avbrottets varaktighet. Tillgängligheten för tjänsten måste vara lägre än 99,8{9b4b49db95ca3a25fb203db1b0393dc7ad3237c325c7b076432781128d775fbc} på en månad för att återbetalning görs.

7. Avgifter för abonnemang

7.1 Avgifter för abonnemang framgår av Huvudavtalet eller separat prislista. Fakturering sker kvartalsvis i förskott om ej annat avtalats.

7.2 Abonnent som underlåter att betala kommer att avstängas från sitt abonnemang, dock ej innan att betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-post eller vanligt brev.

7.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts.

7.4 Beställaren skall snarast meddela Leverantören om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 60 dagar efter fakturadatum) förloras rätten att göra invändning mot fakturan.
Har beställaren i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall leverantören medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.
Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som beställaren visar sig vara skyldig att betala.

7.5 Vid fast avtalsperiod kan avgifts- eller villkorsändring endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning och villkorsändring skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

7.6 Vid avgiftshöjning eller villkorsändring har beställaren rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan före avgiftshöjningens ikraftträdande.
7.7 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

8. Överlåtelse av abonnemang

8.1 Beställaren får överlåta avtalet efter leverantörens skriftliga medgivande.
Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten.
Den tillträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

9. Vklass ansvar

9.1  Leverantören utövar ingen kontroll över information eller material som beställaren och dennes användare lagrar på Vklass servrar och svarar inte för skada eller anspråk som kan orsakas därav.

9.2 Vklass är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och/eller ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vklass är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Vklass datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

9.3 Vklass raderar aldrig beställarens information om det inte avtalats. Leverantören förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

9.4 Leverantören hanterar all kundinformation konfidentiellt, detta för att värna om kundens integritet. Dock kan leverantören via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut kundinformation till berörda myndigheter.

9.5 Leverantören ansvarar för att Vklass drift upprätthålls enligt 24/7/365 med en garanterad tillgänglighet om minst 99.8 procent på månadsbasis. Planerade driftstopp och serviceuppdateringar samt driftstopp p g a beställarens användning av tjänsten eller handlande av dennes användare räknas inte som otillgänglighet.

10. Beställarens ansvar

10.1 Beställaren förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Beställaren ansvarar för att dennes användare använder så kallad netetikett vid kommunikation med andra.

10.2 Beställaren förbinder sig att inte göra intrång i de datorresurser som är kopplade till IP-nätet i dess helhet och ej heller hos leverantören.

10.3 Beställaren ansvarar för allt handlande denne och dennes användare utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-post, gästboksinlägg, sms etc.

10.4 Beställaren ansvarar även för all information denne och dennes användare publicerar på Vklass eller i sina filareor. Beställaren ansvarar även för information som publiceras av besökare på Vklass i gästböcker, forum, bloggar och liknande kommunikationsytor på Vklass.

10.5 Beställaren får ej använda script och liknande funktioner som stör andra abonnenters abonnemang, om så är fallet har leverantören rätt att stänga av abonnemanget tills problemet är löst.

10.6 Beställaren skall hålla leverantören fullt skadeslös med avseende på krav som riktas mot leverantören av tredje man på grund av användningen av Vklass eller information och material som lagras i eller kommuniceras via Vklass av beställaren eller dennes användare.

11. WWW-Policy

11.1 Leverantören vill inte att vare sig denne eller dennes kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. Leverantören förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

11.2 Leverantören har tillåtelse att göra kontroller av informationen på kundernas lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller leverantören sig rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan beställaren avstängas, helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.