Privacy Policy

Vklass Aktiebolag, org.nr 556992-5992, (”Vklass“, ”vi” eller ”oss”) agerar både som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter. I de fall Vi agerar som Personuppgiftsbiträde är Vklass respektive kund Personuppgiftsansvarig.

Vklass värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Vklass målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Vklass samlar in samt varför och hur Vklass behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den förklarar också dina rättigheter i förhållande till Vklass avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Vklass primära verksamhet utgör tillhandahållandet av en skolplattform (”Skolplattformen”) till skolverksamheter. Eftersom denna tillhandahålls under sådana villkor att Vklass är personuppgiftsbiträde och kunderna personuppgiftsansvariga regleras personuppgiftsbehandlingen i Skolplattformen av de instruktioner från personuppgiftsansvariga som följer av personuppgiftsbiträdesavtalen. Följaktligen återfinns information om den här personuppgiftsbehandlingen hos respektive skolverksamhet. Vklass tillhandahåller dock kortfattad information om Skolplattformens personuppgiftsbehandling på https://www.vklass.com/privacy-policy/

När vi nämner Webbplatsen menar vi www.vklass.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). När du besöker vår Webbplats, interagerar med oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev, söker jobb hos oss, agerar som leverantör åt oss eller ingår avtal med oss samlar Vklass in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn när du besöker vår Webbplats och innan du interagerar med oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev, söker jobb hos oss, agerar som leverantör åt oss eller ingår avtal med Vklass.

Vklass kan komma att använda cookies och liknande tekniker på Webbplatsen. Du kan läsa mer om cookies i avsnitt 5.3.

Vissa sidor på Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy omfattar inte information om sådan behandling som sker på andra webbplatser. Vklass är inte ansvarigt för tredje parters verksamhet, deras behandling av dina personuppgifter eller deras informationsrutiner. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser från tredje part bör du observera att de har sin egen integritetspolicy som du bör kontrollera innan du skickar några personuppgifter till dem.

Innehåll

Avsnitt 1: Allmänt om vår hantering av personuppgifter. Här beskriver vi vad en personuppgift är och hur vi behandlar personuppgifter i allmänhet.

Avsnitt 2: Vår behandling. Här beskriver vi mer i detalj hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår Webbplats eller hur vi behandlar dina personuppgifter om du interagerar med Vklass, antingen som jobbsökande, nyhetsbrevsprenumerant, leverantör eller i annan roll.

Avsnitt 3: Hur samlar vi in dina uppgifter, var behandlas de och hur delar vi dem? Här beskriver vi hur vi samlar in och inhämtar uppgifter samt vilka parter vi kan komma att dela med oss av uppgifterna till, samt var dina personuppgifter behandlas.

Avsnitt 4: Säkerhet. Här beskriver vi Vklass tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som tillämpas för att skydda dina personuppgifter.

Avsnitt 5: Dina rättigheter. Här kan du läsa om vilka rättigheter du har gentemot oss samt hur du kan utöva dessa.

Avsnitt 6: Ändringar i integritetspolicyn och kontaktuppgifter. Eftersom vår integritetspolicy kan komma att ändras över tid till följd av nya eller ändrade behandlingsaktiviteter uppmanar vi dig att löpande läsa den senaste versionen av integritetspolicyn och kontakta oss om du har några frågor. Detta gör du via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6.

1.                   Allmänt om vår hantering av personuppgifter

1.1                 Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2.                   Vår behandling

Vklass ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som Vklass utför och sådan personuppgiftsbehandling som utförs av våra leverantörer på uppdrag av oss.

2.1                 När du besöker Webbplatsen

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra användarupplevelsen på Webbplatsen samt utveckling och anpassning av tjänster, produkter och system.

 

 

·     Insamling, lagring och analys av beteende på Webbplatsen efter givet samtycke.

·     Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte attgenerellt höja säkerheten för Vklassoch våra besökare.

·     Anpassning av Webbplatsen och våra tjänster för att de ska bli mer användarvänliga.

·     Tekniska data rörandeenheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning,IP-adress, webbläsarinställningar,tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform samt användargenererade data, som klick- ochbesökshistorik)

·     Information om hur du har interagerat med oss och använt Webbplatsen, varifrån och hur länge olika sidor besökts, svarstider,nedladdningsfel, hur dunår och lämnarWebbplatsen etc.

Lagliga grunder:

(i)              Berättigat intresse. Behandlingen sker med stöd av Vklass berättigade intresse av att utveckla funktioner i sina system för anpassning till besökarnas beteenden, ökad säkerhet och ökad användarvänlighet, vilket vi bedömer vara berättigat vid en intresseavvägning mellan vårt intresse och ditt intresse av skydd för din personliga integritet.

Lagringsperiod: Följer av respektive cookie.
Källa: Uppgifterna samlas in från den registrerade.
Delning: Uppgifterna delas inte.

2.2                 När du är leverantör till Vklass

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att administrera avtal, aktiviteter och transaktioner för leverantören.

 

För att försvara Vklassmot rättsliga anspråk vid händelse av incidenter, leveransavvikelser, förlorat gods, avvikelser vid utbetalningar etc.

 

Fullgörande av Vklassrättsliga förpliktelser enligt lag för exempelvis bokföring, momsredovisning etc.

·     Administration av avtal och transaktioner.

·     Digital signering av avtal.

·     Kommunikation genom e-post, röst- eller videosamtal.

·     Dokumentation av ärenden, aktiviteter, kommunikation och transaktioner.

·     Lagring av uppgifter och dokumentation.

 

·     Namn

·     Organisationsnummer / Personnummer för det fall leverantören är en enskild firma

·     Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer

·     Loggar och aktiviteter

·     Fritext vid kommunikation

Lagliga grunder:

(i)              Fullgörande av avtal. När leverantören är en enskild firma är bolagsuppgifterna även att betrakta som personuppgifter tillhörande företrädaren. Behandlingen krävs för att administrera uppgifter från leverantören för att utvärdera om avtal kan ingås. Behandlingen krävs vidare förfullgörandet av våra åtaganden enligt avtalet med leverantören när sådant väl har tecknats. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan därför komma att neka leverantören som leverantör till Vklass.

(ii)             Berättigat intresse. Personuppgifter om dig som företrädare eller kontaktperson för en leverantör behandlas med stöd av Vklass berättigade intresse av att kunna kommunicera med leverantören för ändamålet att hantera parternas affärsrelation samt Vklass intresse av att kunna försvara sig mot rättsliga anspråk under samt efter avtalstiden, vilket vi bedömer vara berättigat vid en intresseavvägning mellan vårt intresse och ditt intresse av skydd för din personliga integritet.

(iii)            Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen krävs för fullgörandet av våra åtaganden enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan därför komma att neka leverantören som leverantör till Vklass.

Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas och lagras under tiden för diskussioner parterna emellan innan avtal ingås och därefter så länge som avtalet med leverantören är aktivt för att kunna fullgöra avtalet eller behandla ansökan. Efter avtalets upphörande, eller om de inledande diskussionerna inte leder till ett avtal med leverantören, sparas uppgifterna under en efterföljande period om [*] ([*]) [månader/år] för att försvara Vklass mot rättsliga anspråk samt för bokföringsändamål.
Källa: Uppgifterna samlas in från den registrerade. Loggar och i förekommande fall fritext och kommunikation genereras från Vklass system och aktiviteter i kontakt med dig eller leverantören.
Delning: Uppgifterna delas med våra leverantörer för systemstöd. Vid digital signering av avtal hanteras uppgifterna i den plattform som används för att administrera den digitala signeringen.

2.3                 När du söker jobb hos oss

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att administrera jobbansökningar, hantera ansökningsprocesser och hålla kontakten med jobbsökande.

 

·     Insamling och lagring av kontaktuppgifter till jobbsökande.

·     Administration av avtal och transaktioner.

·     Digital signering av avtal.

·     Kommunikation genom e-post, telefon eller videosamtal.

·     Dokumentation över aktiviteter och kommunikation.

·     Lagring av uppgifter och dokumentation.

 

·     Namn

·     Personnummer

·     Kontaktuppgifter som framkommer av ansökan(t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

·     Övrig information som du uppger i din ansökan.

 

Lagliga grunder:

(i)              Berättigat intresse. Personuppgifter om dig som jobbsökande behandlas med stöd av Vklassberättigade intresse av att kunna kommunicera med jobbsökande för ändamålet att hantera ansökningsprocesser och anställningsprocesser vilket vi bedömer vara berättigat vid en intresseavvägning mellan vårt intresse och ditt intresse av skydd för din personliga integritet.

(ii)             Samtycke.

Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas och lagras under tiden för kommunikation innan eventuellt anställningsavtal ingås och därefter under en period på 12 månader för framtida kontakt om samtycke har lämnats för denna behandling.
Källa: Uppgifterna samlas in från den registrerade.
Delning: Uppgifterna delas med vår leverantör av funktionalitet för rekrytering.

3.                   Varifrån kommer dina uppgifter och hur delar vi dem

3.1                 Insamling av personuppgifter

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån din eller din organisations interaktion med Vklass.

3.2                 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Information om våra besökare och leverantörer är en viktig del av Vklass verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi för endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vklass iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t. ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet eller våra villkor).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

3.3                 Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid exempelvis teknisk support eller motsvarande kan vi dock vara tvungna att överföra informationen utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är motsvarande den hos oss. I de fall Vklass använder, eller kommer att använda, underleverantörer eller samarbeta med partners som är etablerade utanför EU/EES-området ansvarar Vklass för att säkerställa att dessa aktörer kan garantera en säkerhetsnivå motsvarande den som upprätthålls inom EU.

För att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter vid överföringar till länder utanför EU/EES när ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen saknas har Vklass i tillämpliga fall ingått avtal med respektive mottagare av personuppgifter innehållandes standardavtalsklausuler beslutade och godkända av EU-kommissionen, inklusive men inte begränsat till de standardklausuler som har beslutats genom kommissionens beslut 2021/914/EU eller 2010/87/EU.

Vklass vidtar därutöver, när skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses likvärdig med den inom EU/EES, ytterligare skyddsåtgärder såsom exempelvis pseudonymisering, IP-anonymisering och kryptering. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna nedan.

4.                   Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

5.                   Dina rättigheter

5.1                 Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till din begäran.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Vklass vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta oss.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Vklass kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Vklass även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att Vklass för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vi kan komma att neka din begäran ifall det finns rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Detta kan exempelvis följa av bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. I vissa fall kan vår behandling också vara nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi inte tillmötesgå din begäran om radering kommer vi istället att i så stor utsträckning som möjligt blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Om behandling baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter. Om du tar tillbaka ditt samtycke upphör vi med behandlingen.

Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som bygger på en intresseavvägning, det vill säga behandling med stöd av Vklass berättigade intresse och du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden eller information till dig baserade på din historik (direktmarknadsföring). Om du invänder mot sådan behandling kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen och kommer bara behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Vidare har du rätt att kräva att Vklass begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall. Om du anser att personuppgifterna vi behandlar inte är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om du har invänt mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Du kan inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att Vklass behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

5.2                 Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

5.3                 Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Vklass av cookies och liknande tekniska lagringsmedel på Webbplatsen.

6.                   Ändringar i integritetspolicyn och kontaktuppgifter

6.1                 Ändringar

Vklass förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

6.2                 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Vklass dataskyddsombud eller vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

VKLASS AKTIEBOLAG
E-post: dataskydd@vklass.se

Dataskyddsombud
E-post: dataskydd@vklass.se