Funktioner

Några utvalda funktioner bland många andra.

Rapportera närvaro, statistik etc.

Läraren rapporterar enkelt närvaron antingen manuellt eller så kan eleverna själva rapportera närvaron med ett lektionslösenord. Elever kan gå in via Vklass och rapportera sin sjukfrånvaro. Elevens mentor ser då detta och kan godkänna sjukfrånvaron vilket gör att när en annan lärare ska rapportera närvaro så dyker eleven upp som sjukfrånvarande automatiskt. Läraren har full kontroll över sina elevers närvaro via de grafiska statistikfunktioner som finns i Vklass.

SMS utskick

Lärare kan skicka ut sms till sina elever. Ett bra sätt informera om t.ex. en lektion är inställd. SMS kan också skickas till föräldrar vid ogiltig frånvaro etc.

Kommunicera med elever, föräldrar och kollegor

Vklass är ett community (typ Facebook). Det gör att kommunikation med föräldrar, elever och andra lärare är mycket enkelt. Meddelanden kan vara privata, öppna, till en person eller en hel grupp.

Prov och inlämningsuppgifter

Lärare kan lägga till prov i en gemensam provkalender på skolan för att se så att prov inte krockar. Det går även att skapa inlämningsuppgifter som kan lämnas in digitalt av eleverna. Har skolan en plagieringskontroll som Urkund eller Euphorus skickas elevernas arbeten direkt dit.

Dela filer och material

Filer kan delas med elever i en klass, en kurs eller ett ämne samt över hela skolan. Lärare kan samarbeta med varandra genom att dela med sig av lektionsmaterial, prov m.m.

Skapa material och sök efter färdigt material

Lärare kan lätt skapa eget webbmaterial, egna wikis och bloggar i Vklass. Det finns även möjlighet att söka efter material som andra skapat samt material på webben.

Utskrifter

Utskrifter av klasslistor, statistik, resultat, närvaro och omdömen kan göras via utskriftsfunktioner där informationen kan exporteras till PDF/Excel/Word/CSV/RTF.