Information angående nytt EU-direktiv om tillgänglighet på webbplatser

I förra veckan var jag och Linus uppe på regeringskansliet och lyssnade på information kring det nya Webbtillgänglighetsdirektivet från EU och som också ska införlivas i Svensk lag. Direktivet och den kommande lagen gäller alla webbplatser och webbaplikationer som myndigheter, kommuner, landsting mfl tillhandahåller.

Direktivet börjar gälla:

Webbplatser som publicerats före 23 september 2018 (befintliga) ska vara tillgängliga enligt kraven fr.o.m. 23 september 2020.
Webbplatser som publiceras efter 23 september 2018 (nya) ska vara tillgängliga enligt kraven fr.o.m. 23 september 2019.

Direktivet börjar alltså för er som använder Vklass att gälla den 23 september 2020.

Vad innebär direktivet?

Innehåll på offentliga myndigheters webbplatser och applikationer ska vara tillgängligt för alla användare, även de med funktionsnedsättning

  • Webbplatser ska uppfylla WCAG 2.0 AA
  • Appar ska uppfylla WCAG 2.0 AA tills annan standard tagits fram.
  • Dokument som publiceras t.ex. pdf:er ska uppfylla CAG 2.0 AA

Detta innefattar även material som publiceras genom publiceringsverktyg av personal eller andra på själva webbplatsen. Ett tillgänglighetsutlåtande ska finnas för webbplatsen som förklarar vilka delar som inte kan uppfylla kraven samt att det ska finnas en kommentarsfunktion för besökare att lämna synpunkter och begära ut information som de inte kunnat tillgodogöra sig. Det ska även finnas ett uppföljningsförfarande för att säkerställa efterlevnaden av direktivets bestämmelser.

Undantag

För skolor och förskolor finns dock ett väsentligt undantag. Tillgänglighetsdirektivet gäller endast för ”väsentliga administrativa processer” . Vad väsentliga administrativa processer är ges ingen förklaring till. Men vi tolkar det som att det gäller för processer som Närvaro/frånvaro, betygsättning, ledighetsansökan, visning av resultat och liknande processer.

Med undantaget gör vi tolkningen att det finns för att t.ex. lärare inte ska behöva lägga tid på att tillgänglighetsanpassa allt material som läggs ut till sina elever. T.ex. en inspelad video. Skulle direktivet gälla skulle det krävas att videon textas och syntolkas. I de fall där det behövs löser man det istället.

Samma gäller t.ex. uppladdade dokument, pedagogiska planeringar och annat material som läraren sprider. Just för att arbetsbördan inte ska bli för stor för lärarna och att det skulle krävas mycket utbildning för att förstå allt som måste göras och ingår i WCAG 2.0 AA

Nya Vklassgränssnittet

I det nya Vklassgränssnittet som vi jobbar med att ta fram kommer vi se till att följa WCAG 2.0 AA och även försöka bygga funktioner som underlättar för lärare när de lägger upp material att även det följer WCAG 2.0 AA.

Mer information

Den svenska bokstavsutredningen som är beställd av regeringen om hur tillgänglighetsdirektivet ska införlivas i svensk lag ska vara klar senast den 30:e juni. Utredningen drivs av Finansdepartementet och tills dess kan man påverka om man vill. EU direktivet har dock redan trädit i kraft.